سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی آمادگی دفاعی
منوی اصلی

بارم بندی سوالات

 

94- بارم بندي درس آمادگي دفاعي پايه نهم سال تحصيلي 95
شماره و نام درس نوبت اول نوبت دوم شهريور
تئوري عملي تئوري عملي تئوري عملي
درس اوّل: امنیت، تهدید
- 2/5 - 1 1 2
درس دوم: تهاجم و دفاع
- 2 - 0/5 1 1/5
درس سوم: انقلاب اسلامی، تداوم نهضت عاشورا
- 1/5 - 0/5 1 1/5
درس چهارم: بسیج، مدرسۀ عشق
- 1/5 - 1 1 1/5
درس پنجم: دوران دفاع مقدس
- 2/5 - 1 2 2
درس ششم: مردان مبارز و زنان قهرمان
- 1/5 - 1 1 1/5
درس هفتم: پدافند غیرعامل
- 3 - 1/5 1 2
درس هشتم: جنگ نرم
- 3 1/5 3 - -
درس نهم: نظام جمع و جنگ افزارشناسی
- 1 3 1 - -
درس دهم: آمادگی در برابر زلزله
- 0/5 1 0/5 - -
درس یازدهم: ایمنی در برابر زلزله
- 0/5 1 0/5 - -
درس دوازدهم: در زمان وقوع و بعد از زلزله چه
باید کرد؟
-
-
0/5
1/5
0/5
-
جمع 12
8
8 12
- 20
20
20
20
تذکرات :
الف – نمره عملی دانش آموزان با توجه به موارد ذیل تعین می گردد:
 مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند آموزش
 تلاش فردي و گروهی دانش آموزان نسبت به پرسش ها و فعالیت هاي طراحی شده
 تحقیق و پژوهش در مواردي که دبیر و کتاب درسی مشخص می کند
 یاد گیري مهارت هاي عملی دروس مختلف مانند نظام جمع، جنگ افزارشناسی، زلزله و .......
ب - فعالیت ها و پرسش هاي طراحی شده در متن کتاب براي مشارکت جدي دانش آموزان در کلاس درس بوده و از
این پرسش ها در آزمون کتبی استفاده نشود.
ج- انتظار می رود دبیران محترم از افتخارات بومی دوران دفاع مقدس هر استان، شهر، منطقه و روستا )شهدا –
ایثارگران و ..... ( در تحقیق و پژوهش هاي دانش آموزان استفاده نمایند.